Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Захтев за акредитацију

Захтев за акредитацију 

Srbija mali grb za word

Република Србија

Назив документа:

 

Захтев за акредитацију

 

Национални савет за високо образовање

Комисија за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа

Ознака :

Датум: 28.11.2013.

Страна: 1/10

 

 

 

Намена документа:

 

Прва акредитација:

 

Проширење акредитације

 

 

 

 

 

 

 

А. Општи подаци о подносиоцу захтева

 

1. Назив, односно пословно име високошкосле установе

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

 

Адреса, седиште

Вишеградска 33, Ниш;      Ћирила и Методија 2, Ниш

 

ПИБ

 

 

Матични број

100668023

 

17267906

 

Телефон

 

 

Факс

018 533 014

 

018 533 014

 

Е-mail                                                              сајт установе

dragan@pmf.ni.ac.rs

mancev@pmf.ni.ac.rs

tatjanaan@pmf.ni.ac.rs

www.pmf.ni.ac.rs

 

 

 

2. Оснивање високошколске установе

 

Назив оснивача

Влада Републике Србије

 

Назив акта о оснивању

Одлука о оснивању Природно-математичког факултета у Нишу

 

Број и датум акта о оснивању

Службени гласник Републике Србије, број 40, страна 681, од 20.09.1999. године

Бр. Одлуке: 05 број 612 – 3292 / 99 од 16.09.1999. године

 

Промене у оснивачким правима

(назив првог оснивача и касније правни следбеник оснивача)

Влада Републике Србије, први и једини оснивач

 

 

3. Власничка структура високошколске установе

 

+

Државни

 

Приватни

 

Мешовити

 

 

4. Досадашњи упис у регистре

а) Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности 

    издатог од стране Министарства надлежног за образовање

Бр. Одлуке: 05 број 612 – 3292 / 99 од 16.09.1999. године

 

б) Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо  

    образовање

Бр. Одлуке: 05 број 612 – 3292 / 99 од 16.09.1999. године

 

в) Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министраства надлежног за

     високо образовање

Бр. Одлуке: 612-00-1986/2008-04 од 10.04.2009. године

 

 

5. Делатности високошколске установе

а) Научна, односно уметничка поља

Природно-математичке науке

 

б) Научне, односно уметничке области

Биолошке науке, гео-науке, математичке науке, рачунарске науке, физичке науке, хемијске науке

 

в) Уже научне, односно уметничке области

Математика; Рачунарске науке; Теоријска физика; Експериментална и примењена физика; Општа и неорганска хемија; Органска хемија и биохемија; Аналитичка хемија; Примењена и индустријска хемија; Хемија животне средине; Физичка хемија; Ботаника; Зоологија; Екологија и заштита животне средине; Експериментална биологија и биотехнологија; Физичка географија; Друштвена географија; Регионална географија; Картографија; Заштита животне средине; Просторно планирање (Енглески језик; Француски језик; Економија; Социологија; Психологија; Педагогија; Историја; Историја уметности).

 

 

6. Орган пословођења

Име и презиме, функција

др Драган Ђорђевић, редовни професор, декан Факултета

 

Датум и акт о именовању

11.05.2012. године, Одлука Савета Природно-математичког факултета у Нишу, бр. 436/1-01.

 

Контакт телефон

 

 

Е-mail

 

 

dragan@pmf.ni.ac.rs

 

 

Лице задужено за квалитет

 

Име и презиме

 

 

телефон

 

 

Е-mail

Татјана Анђелковић

 

 

 

tatjanaan@gmail.com

 

 

 

 

Б. ОбУХВАТ акредитације

 

 

1. Акредитација високошколске установе

   

    Назив и седиште

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Вишеградска 33 и Ћирила и Методија 2, Ниш

 

 

2. Акредитација студијског програма

 

2.1. Студије првог степена

а) Основне академске студије

                Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

1. Математика, 3 године, 243 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

2. Рачунарске науке, 3 године, 162 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

3. Физика, 3 године, 135 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

4.  Хемија, 3 године,  135 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

5. Биологија, 3 године,  180 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

6. Географија, 3 године, 162 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

 

б) Основне струковне студије

                Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

--

 

 

2.2. Студије другог степена

а) Мастер академске студије

                Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

 

1. Математика, 2 године, 108 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

2. Рачунарске науке, 2 године, 108 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

3. Физика, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

4. Хемија, 2 године, 40 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

5. Примењена хемија, 2 године, 40 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

6. Биологија, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

7. Екологија и заштита природе, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

8. Географија, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

9. Туризам, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

 

б) Специјалистичке академске студије

                Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

--

 

в) Специјалистичке струковне студије

                Назив студијских програма

              

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

--

 

г) Интегрисане академске студије

                Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

--

 

 

2.3. Студије трећег степена - докторске студије

                Назив студијског програма

(навести све студијске програме докторских студија, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

1. Математика, 3 године, 60 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

2. Рачунарске науке, 3 године, 45 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

3. Физика, 3 године,  45 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

4. Хемија, 3 године,  45 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

5. Биологија, 3 године, 30 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

 

 

 

 

В. Општа акта високошколскЕ установЕ)

 

Број документа

Назив

1.                  

     

Акт о оснивању високошколске установе

(Закон, уредба, уговор, одлука, решење) и то: акт о првом оснивању, као и све наредне акте о оснивачким правима, правилник, следбеник

 

 

2.

Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства надлежног за високо образовање

 

 

3.

Дозвола за рад издата од стране Министарства надлежног за високо образовање

 

 

4.

Акт о акредитацији издат од стране Министарства надлежног за високо образовање

 

 

5.

Акт о акредитацији за обављање научно истраживачке делатности издат од надлежног Министарства

 

 

6.

Акт о именовању органа пословођења

 

 

7.

Доказ о упису органа пословођења у Регистар у Трговинском суду, односно у Регистру привредних објеката

 

 

8.

Статут високошколске установе

 

 

 

 

 

Г. Изјава подносиоца захтева

 

Изјављујем:

-          да смо упознати са стандардима и поступцима Акредитације и да их прихватамо

-          да ћемо доставити потребну документацију, примити стручни тим и пружити све потребне податке неопходне за оцењивање

-          да ћемо надокнадити све трошкове акредитације према одлуци Националног Савета за високо образовање Републике Србије

-          да гарантујем за тачност података наведених у пријави

 

 

 

 

Д. Прилози

 

  1. ОПШТА АКТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА ПРИЛОЗИМА
  3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СА ПРИЛОЗИМА

 

 

 

 

                                                                                    Име, презиме функција

                                                                        и функција овлашћеног лица

 

 

Датум: ______________________       М.П.            ___________________________

                                                                                    Проф. др Драган Ђорђевић, декан