Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за биологију и екологију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

   Програм докторских студија биологије је конципиран тако да даје могућност студентима да избором појединих дисциплина и предмета стекну знања, вештине и способности из различитих области биологије, које су усаглашене са савременим трендовима развоја биологије. Курикулум се састоји из шест обавезних и осам изборних предмета којима се дефинише ужа научна област којом ће се студент бавити. Изборни предмети су распоређени у четири изборна блока, који се слушају током прве две године докторских студија. Курикулумом су дефинисани сви предмети по обиму, садржају и начину реализације. Опис сваког предмета садржи назив, тип предмета, име професора, циљ предмета са очекиваним исходима, препоручену литературу и остале, за студенте релевантне податке. Настава се одвија у току прве две године студија, док је трећа година предвиђена искључиво за истраживачки рад и израду докторске дисертације. Истраживачки рад, између осталог, обухвата и лабораторијски и/или теренски рад у склопу теме докторске дисертације, коју студент бира у договору са својим ментором. Израда докторске дисертације носи укупно 34 ЕСПБ. Рад на дисертацији одвија се под руководством ментора, а представља самосталан научни рад студента докторских студија. У дисертацији кандидат треба да покаже да је дошао до оригиналних резултата од значаја за биологију; даје преглед литературе из области теме дисертације, излаже резултате до којих је дошао, дискутује их и изводи одговарајуће закључке.

Табеле за стандард 5:
Табела 5.1.   Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Табела 5.2.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Табела 5.3.   Захтеви везани за припрему докторске дисертације
Табела 5.4.   Листа предмета на докторским студијама
Прилози за стандард 5:
Прилог 5.1.  Статут
Прилог 5.2.  Књига предмета
Прилог 5.3.  Правилник о докторским студијама.