Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за биологију и екологију

   Мастер академске студије Биологија

   МОДУЛ Биологија

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Студијски програм Биологија мастер академских студија траје две године (четири семестра) и има укупно 120 ЕСПБ. Реализује се преко два модула: модул Биологија и модул Молекуларна биологија и физиологија који имају по један заједнички предмет у првом, другом и трећем семестру, док су остали предмети обавезно модуларни или изборни.
Студијски програм биологија модул Биологија садржи 33 предмета од којих су 8 обавезних (42 ЕСПБ, 35%), а 22 изборна предмета (бира се укупно 7 изборних предмета, 42 ЕСПБ, 35%). Модул Молекуларна биологија и физиологија има укупно 25 предмета од којих су 9 обавезних (54 ЕСПБ, 45%) и 13 изборних (бира се укупно 6 изборних предмета, 36 ЕСПБ, 30%). Оба модула у последњем семестру имају стручну праксу (3 ЕСПБ, 2,5%) предмет завршног рада и завршни рад (27 ЕСПБ, 22,5%). Изборни предмети на модулу Биологија подељени су у 7 изборних блокова, док су на модулу Молекуларна биологија и физиологија ови предмети распоређени у 6 изборних блокова. Сваки предмет носи одређен број ЕСПБ, датих у књизи предмета 5.2. Сви предмети имају јасно дефинисан циљ, исход, садржај, методе извођења наставе, начин полагања испита и препоручену литературу.

Табеле и Прилози за стандард 5:

Табела 5.1.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Табела 5.1b.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МАС,МСС и САС.
Табела 5.2.   Спецификација предмета
Табела 5.3.   Изборна настава на студијском програму
Табела 5.4.   Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)
Блок-табела 5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима
Прилог 5.1.  Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.2.  Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
Прилог 5.3.  Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).
Прилог 5.4.  Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).