Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за биологију и екологију

   Мастер академске студије

   Екологија и заштита природе

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Студијски програм мастер академских студија Екологија и заштита природе траје две године (четири семестра) и има укупно 120 ЕСПБ.
Студијски програм садржи 19 предмета од којих студенти полажу 13 обавезних (84 ЕСПБ, 70%) и 6 изборних предмета (36 ЕСПБ, 30%). Изборни предмети се бирају од укупно 13 понуђених предмета, који су распоређени у 6 изборних блокова. Сваки предмет носи одређен број ЕСПБ, датих у књизи предмета 5.2.а Сви предмети имају јасно дефинисан циљ, исход, садржај, методе извођења наставе, начин полагања испита и препоручену литературу.

Табеле и Прилози за стандард 5:

Табела 5.1.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Табела 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС
Табела 5.2.  Спецификација предмета
Табела 5.2а. Књига предмета - студијски програм мастер академских студија Екологија и заштита природ
Табела 5.3.   Изборна настава на студијском програму
Табела 5.4.   Листа предмета на студијском програму другог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)
Табела 5.4a.   Расподела предмета по типовима студијски програм мастер академских студија Екологија и заштита природе
Извештај 1..   Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару

Прилог 5.1.  Књига предмета (у документацији и на сајту институције).
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.   
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).   
Прилог 5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).