УВОД

 

Назив установе: Универзитет у Нишу , Природно-математички факултет

 

 

Адреса: Вишеградска 33

Web адреса: www.pmf.ni.ac.yu

 

 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

 

 

Број студената

 

Основне академске студије

870

Дипломске академске студије

530

Специјалистичке академске студије

0

Докторске студије

195

Укупан број студената

1595

 

 

Наставно особље у наставничким звањима

Доценти

 

Ванредни професори

Редовни професори

У радном односу са пуним радним временом

23

25

32

У радном односу са непуним радним временом

 

 

 

Укупан број

80

 

 

Наставно особље у истраживачким звањима

Начуни сарадници

Виши научни сарадници

Саветници

У радном односу са пуним радним временом

 

 

 

У радном односу са непуним радним временом

 

 

 

Укупан број

 

 

 

Укупан број наставника

80

 

 

 

 

Простор, Библиотека

 

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

75м2 (+194м2)

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес на докторским студијама

2144

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

40

 

Назив студијског програма

Физика

 

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

 

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Природно-математички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Научна или уметничка област

Физичке науке

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

 

Назив дипломе

Доктор наука физичке науке

Дужина студија

6 семестара (3 године)

Година у којој је започела реализација студијског програма

2006/2007

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

 

Број студената који студира по овом студијском програму

2

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

15

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

31. 10. 2008. год.

Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

српски

Година када је програм акредитован

 

 

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu