Стандард 1. Структура студијског програма

 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Опис

 

Студијски програм Физика је студијски програм докторских академских студија у области физичких наука на Природно-математичком факултету у Нишу. Студије трају 6 семестара, односно 3 школске године, а право уписа на њих имају сва лица са завршеним дипломским академским студијама у области физичких наука и сродних области (математичке науке, хемијске науке, електротехничко и рачунарско инжињерство и друге), којa су на основним и дипломским студијама остварилa најмање 300 ЕСПБ. Право уписа такође имају лица која су завршила четворогодишње или петогодишње студије у области физичких наука и сродних научних области, прeма прописима који су важили до 09.09.2005. године. За завршетак ових студија потребно је остварити 180 ЕСПБ, чиме се стиче научни назив доктор наука физичке науке.

Студијски програм предвиђа полагање 6 изборних предмета, који се бирају са листе од 37 понуђених предмета, студијски истраживачки рад на више нивоа и одбрану докторске дисертације. Већина изборних предмета припада оним дисциплинама у оквиру којих се на Природно-математичком факултету спроводе интензивна научна истраживања и постижу врхунски научни резултати. Зависно од избора тих предмета и научно-истраживачких тема у оквиру студијског истраживачког рада, студенти се укључују у одговарајућу истраживачку групу, и кад год је то могуће, укључују се у рад научно-истраживачких пројеката Министарства науке Републике Србије који се реализују на Факултету. Докторска дисертација треба да садржи оригиналне резултате научно-истраживачког рада студента, и захтева се да део тих резултата буде објављен или прихваћен за објављивање у часописима категорије Р51 и Р52, према категоризацији Министарства науке Републике Србије.

 

Евиденција: Публикација установе-Прилог 1.1