Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског програма и броју студената који се уписује.

 

 

Опис

 

За реализацију студијског програма Физика на докторским студијама, ПМФ у Нишу располаже одговарајућим ресурсима. Настава се изводи у адекватним просторијама: учионицама, лабораторијама и рачунским центрима, чија површина одговара предвиђеном броју студената.

Постојећи техничко-технолошки ресурси такође задовољавају критеријуме опремљености, везане за стандарде квалитетног извођења наставе на овом студијском програму. Студентима докторских студија омогућено је да користе опрему набављену из средстава научно-истраживачких пројеката који се реализују на Факултету, смештену у лабораторијама и кабинетима наставника, а на располагању су им и 2 рачунарске лабораторије као и рачунарски центар који користе администратори Факултета. Студентима је на располагању и богат фонд библиотеке Факултета, примерен карактеру студијског програма, као и фонд Универзитетске библиотеке Никола Тесла (http://www.ubnt.ni.ac.yu).

Факултет располаже савременом и веома брзом локалном рачунарском мрежом, са 245 прикључних места за рачунаре, која је оптичким каблом повезана са рачунским центром Универзитета у Нишу (ЈУНИС), и део је академске мреже Србије. Студенти преко локалне мреже факултета имају приступ интернету, а преко КоБСОН-а им је доступан велики број научних база података и значајни библиотечки ресурси.

За извођење наставе наставницима су на располагању савремена мултимедијална средства, преносни рачунари, видео-пројектори и друго.

 

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

 

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

 

 

Евиденција: План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада-Прилог 10.1

Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама- Прилог 10.2 ,

Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима-Прилог 10.3