Стандард 11: Контрола квалитета    

 

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Опис

 

Контрола квалитета студијског програма докторских студија Физика спроводиће се редовно.  Формирана је комисија за контролу квалитета у чијем саставу су два наставника,  један асистент и два студента докторских студија. Комисија предлаже одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и техничке опремљености лабораторија.

За сада су вршена анкетирања само студената прве године основних студија, а у перспективи је анкетирање и студената докторских студија.

 На основу предложених мера Комисије за контролу квалитета, Веће одсека за физику, као и Наставно-научно веће Факултета доноси одговарајуће одлуке о побољшању квалитета студијског програма

 

 

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму:

 

 

Евиденција: Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1