Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

 

Опис

 

    Сврха студијског програма докторских студија Физика је образовање научног кадра оспособљеног за самосталан научно-истраживачки рад у области физичких наука, као и за критичку процену истраживања у тој и сродним научним областима.      Образовањем таквог научног кадра обезбеђује се не само научни подмладак на универзитетима и научним институтима, већ и у свим другим институцијама и привредним организацијама у којима је за реализацију истраживачких и развојних пројеката неопходно коришћење најсавременијих достигнућа у области физичких наука, у којима су потребни знање и вештине које ће студенти стећи успешним завршетком ових докторских студија. На тај начин овај студијски програм остварује своју веома значајну друштвену улогу, поспешујући не само развој науке, већ и општи развој друштва. Објављивањем резултата својих научних истраживања у реномираним међународним часописима, и презентовањем тих резултата на међународним научним конференцијама, студенти ових докторских студија ће битно утицати и на стварање и одржавање позитивне слике о нашој земљи у свету.