Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем  студијског програма  докторских студија студент  стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

 

Опис

 

Савладавањем студијског програма докторских студија Физика студент се оспособљава да планира, организује и спроводи научна истраживања у области физичких наука, да самостално долази до релевантне научне литературе и других информација неопходних за успешан научно-истраживачки рад, да самостално долази до нових, оригиналних научних резултата, и да те научне резултате припреми за публиковање и презентује их на научним конференцијама. Посебно, студент ће бити оспособљен да постиже резултате тако високог научног нивоа какав је неопходан да би ти резултати били прихваћени за публиковање у научним часописима међународног значаја.

 

Поред тога, студент се оспособљава да учествује у тимском истраживачком раду, да буде у стању да успешно остварује интердисциплинарну сарадњу, да и сам руководи одређеним истраживачким задацима, да стечена знања преноси на друге, посебно на млађе студенте, чиме се оспособљава и да узме своју улогу у даљем развоју научног и наставног подмлатка.

 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче компетенције и да преузме улогу универзитетског наставника и да узме учешће у реализацији наставног процеса на универзитету на свим нивоима студија.