Стандард 5: Курикулум

 

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

 

Опис

 

Студијским програмом докторских студија Физика предвиђа се да студент током студија положи 6 испита који се бирају са списка од 37 понуђених предмета. Сваки изборни предмет има 5 часова предавања недељно и вреднује се са 15 ЕСПБ бодова. У сваком од 6 семестара студија предвиђен је посебан студијски истраживачки рад. У првом и трећем семестру предвиђено је 10 часова СИР-а са по 6 ЕСПБ, а у другом и четвртом семестру по 15 часова СИР-а са по 9 ЕСПБ, а у петом и шестом семестру по 20 часова СИР-а са по 15 ЕСПБ.

Студијски истраживачки рад се реализује кроз израду и одбрану семинарских радова, који се раде на задату тему. У првој години докторских студија студијски истраживачки рад подразумева да студент обради неке теме које би представљале припрему за његов даљи научно-истраживачки рад, и на том нивоу се од студента не захтева да има оригиналне научне резултате. У другој години студија студент ће добити теме које ће од њега захтевати да дође до извесних нових научних резултата, али се од њега неће захтевати да те резултате верификује и њиховим публиковањем у научним часописима, већ верификацију врше само наставници код којих је студент изабрао теме семинарских радова. Коначно, у трећој години докторских студија од студента се захтева да у оквиру студијског истраживачког рада дође до оригиналних научних резултата, као и да ти резултати буду и екстерно верификовани кроз њихово публиковање или прихватање за публиковање у научним часописима међународног значаја (часописи категорија Р51 и Р52, према категоризацији Министарства науке Републике Србије). Такви оригинални резултати такође представљају и услов за одбрану докторске дисертације, која представља завршни део студијског програма докторских студија и носи 30 ЕСПБ.

 

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

Блок табела 5.

 

Евиденција: Статут Прилог 5.1(прилог је исти као у документацији за установу),

Књига предмета (у документацији и на сајту институције)-Прилог 5.2