Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

 

Опис

 

Студијски програм докторских студија Физика прати све савремене светске токове и стање струке и науке у пољу природно-математичких наука, односно у области физичких наука.

Савремени светски токови и стање науке у овој области праћени су и приликом утврђивања изборних предмета и истраживачких тема које се нуде студентима. Наиме, поменути предмети и истраживачке теме припадају оним дисциплинама у оквиру којих се на Природно-математичком факултету у Нишу спроводе интензивна научна истраживања, реализују научно-истраживачки пројекти, и при томе се постижу постижу врхунски научни резултати. О томе да истраживања прате савремене светске токове и стање науке сведочи и чињеница да су резултати тих истраживања публиковани у најреномиранијим светским научним часописима у области физичких наука.

 

 

Евиденција: Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) Прилог 6.1,

Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима Прилог 6.2.