Стандард 7: Упис студената

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских студија.

 

Опис

 

На прву годину докторских студија Физика могу се уписати сва лица са завршеним дипломским академским студијама из области физике и сродних научних области (математичке науке, хемијске науке, електротехничко и рачунарско инжињерство и друге), као и лица која су завршила четворогодишње или петогодишње студије из области рачунарских наука и сродних научних области према прописима који су важили до 9.9.2005. године.

Ранг листа за упис студената  до одобреног броја се формира на основу укупне остварене просечне оцене студента на основним и дипломским академским студијама.

Студенти са завршеним специјалистичким академским студијама из области физичких наука и сродних научних области, као и студенти који су завршили специјалистичке студије из области физичких наука и сродних научних области према прописима који су важили до 09.09.2005. године,  могу се уписати на другу годину докторских студија, при чему се њима признаје 60 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама.

Студенти са завршеним магистарским студијама из области физичких и сродних научних области могу уписати трећу годину докторских студија, при чему се њима признаје 120 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама.

Сродност научне области из става 1, 3 и 4 утврђује Наставно-научно веће Природно-математичког факултета, на предлог Већа Одсека за физику.

Услов за упис докторских студија јесте познавање бар једног страног језика. Проверу знања страног језика врши Природно-математички факултет.

 

 

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм

 

Евиденција: Конкурс за упис на докторске студије (ако започела њихова реализација)-Прилог 7.1