Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.

 

 

Опис

 

На докторским студијама Физика успех студената у савлађивању наставног градива оцењује се у складу са нормама предвиђеним Законом, Статутом Универзитета у Нишу, и Статутом и правилницима Природно-математичког факултета у Нишу, непрекидним праћењем рада студената. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту, при чему се испуњењем предиспитних обавеза може стећи 30-60 поена, а полагањем завршног испита 40-70 поена. Збирни број поена се на стандардизован начин претвара у коначну оцену (51-60: шест, 61-70: седам, 71-80: осам, 81-90: девет, 91-100: десет).

 

Студијски истраживачки рад се реализује кроз израду и одбрану семинарских радова, који се раде на задату тему. У трећој години докторских студија од студента се захтева да у оквиру студијског истраживачког рада дође до оригиналних научних резултата, као и да ти резултати буду и екстерно верификовани кроз њихово публиковање или прихватање за публиковање у научним часописима међународног значаја (часописи категорија Р51 и Р52, према категоризацији Министарства науке Републике Србије). Такви оригинални резултати такође представљају и показатељ научног доприноса докторске дисертације, и представљају услов за њену пријаву и одбрану. Да би пријавио тему докторске дисертације, студент мора да има 1 научни рад објављен или прихваћен за објављивање у часописима категорије Р51 или Р52, а да би бранио докторску дисертацију мора имати 6 бодова на основу радова категорије Р51 и Р52.

 

 

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у предходне три  школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

 

Евиденција: Статут (део који се односи на докторске студије)-Прилог 8.1, Правилник институције о оцени докторске дисертације-Прилог 8.2