Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које има потребну научну способност.

 

Опис

 

У реализацији наставног процеса докторских студија Физика учествује наставно особље са одговарајућим научним способностима и стручним квалификацијама. Предавања изводи 20 наставника, од којих је 12 у сталном радном односу на ПМФ-у у Нишу. Избор наставника наставника на ПМФ-у у Нишу врши се према следећим документима:

  1. Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу, бр. 2/08)
  2. Ближи критеријуми за избор у звања наставника (Гласник Универзитета у Нишу, бр. 2/08)

Сви наставници који учествују у извођењу наставе на докторским студијама физике, ангажовани су на домаћим или међународним пројектима.

 

 

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија

Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке пројекате

Табела 9.3. Компетентност наставника

Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5. Ментори

 

 

Евиденција: Правилник о избору наставника Прилог 9.1(ако је затражена акредитација само студијског програма)

Одлука надлежног органа о именовању ментора-Прилог 9.2

Књига наставника ангажованих на програму докторских студија- Прилог 9.3

Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори- Прилог 9.4