Стандард 1. Структура студијског програма

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

 

 

Опис структуре и садржаја студијског програма ФИЗИКА са методама извођења наставе

 

Студијски програм Физика траје 3 године (180 ЕСПБ). Сви предмети су једносеместрални. Настава се организује кроз предавања и вежбе.  Предавања изводе наставници ПМФ-а у Нишу и три наставника са других факултета.   Вежбе изводе сараднци и један наставник Факултета.

 

Методе извођења наставе јесу:  фронтала и интерактивна за предавања,  а за часове вежби фронтална, интерактивна, групна и индивидуална.

 

Од укупних 180 ЕСПБ бодова, студент остварује 144 ЕСПБ бода (или 80 %) у оквиру обавезних предмета, док 36 ЕСПБ бодова (20 %) студент остварује полагањем изборних предмета. На свакој позицији изборног предмета студент бира један од понуђена два предмета.

 

Студенту се даје могућност да 30 ЕСПБ бодова може остварити полагањем предмета са било ког другог академског студијског програма основних студија које се рализују на Природно-математичком факултету у Нишу (математика, информатика,  хемија, биологија, географија). Једино ограничење је да се студенту не дозвољава избор предмета сличних по садржају. Посебна комисија разматра и решава захтеве студената у вези са овим питањем.

 

Дозвољен је прелаз са сродног студијског програма на основне академске студије Физика. Посебна комисија разматра и решава захтеве студената у вези са овим питањем, према Правилнику о остваривању студија на основним и дипломским академским студијама Природно-математичког факултета у Нишу.

 

 

Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1