Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

 

Опис

 

Сврха студијског програма Физикa на основним студијама је да омогући студенту да ради на развоју својих способности и интересовања кроз образовни систем заснован на континуираном интелектуалном раду. Стицањем знања, развијањем и изграђивањем вештина из области физике студент стиче тражене друштвене компетенције у оквиру свог будућег радног процеса.

 

Студенти своје вештине и знања стичу кроз реализацију студијског програма у трогодишњем трајању (шест семестара), уз најсавременији наставни процес применом интерактивне теоријске и практичне наставе уз лабораторијске и рачунске вежбе у складу са универзитетским образовањем у Европи.

 

Реализацијом студијског програма постиже се:

       довољно опште академско образовање да се може наставити рад у различитим областима;

       увођење нових садржаја образовања;

       наставак образовања ученика средњих школа;

       оспособљавање за наставак образовања на дипломским академским студијама;

       обезбеђење укључивања на студијске програме других образовних високошколских установа у земљи и иностранству у складу са Болоњском декларацијом;

       стицање диплома и квалификација усклађених са европским стандардима.

 

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1