Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

 

Студијским програмом Физикa студент кроз академско-опште образовне и теоријско-методолошке предмете стиче општа знања из области физике, математике и хемије, а кроз научно-стручне и стручно-апликативне предмете знања и вештине у областима: теоријске, примењене и експерименталне физикe и информатике.

 

Савлађивањем студијског програма за физику студент:

       темељно познаје и разуме дисциплине физике;

       решава практичне задатке;

       способан је да повезује и примењује стечена знања;

       упознат је са практичним достигнућима у области физике;

       способан је да перманентно прати токове развоја науке и праксе у области физике.

 

По завршетку ових студија студенти стичу компетенције да тимски или самостално обављају послове у области физике.

 

 

Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1.