Стандард 5: Курикулум

 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

 

Опис

 

Укупан број предмета које студент треба да положи за 180 ЕСПБ: 26

Укупан број различитих предмета (сабирају се сви могући изборни предмети): 32

Укупан број часова активне наставе: 2160

Укупан број семестара: 6

Укупан број наставних седмица: 90

Укупан број ЕСПБ бодова: 180

 

Број ЕСПБ бодова за сваку годину студија: 60

Укупан број часова активне наставе:

1.      година: 735 часова

2.      година: 742,5 часова

3.      година: 682,5 часова

 

Број обавезних предмета: 20 (76,92%);

Укупан број часова активне наставе обавезних предмета: 1845 (85,42%)

Број ЕСПБ бодова остварених преко обавезних предмета: 144 (80%)

 

Број изборних предмета које студент треба да положи: 6 (23,08%);

Број различитих изборних предмета: 12;

Укупан број часова активне наставе изборних предмета: 315 (14,58%)

Број ЕСПБ бодова остварених преко изборних предмета: 36 (20%)

 

Број академско-општеобразовнх предмета: 2 обавезна; 2 изборнa

Број научно-стручних предмета: 7 обавезних

Број стручно-апликативних предмета: 5 обавезних, 4 изборнa

Теоријско-методолошки: 6 обавезних

 

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Табела 5.1А. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија

Табела 5.2. Спецификација предмета

Табела 5.Спецификација стручне праксе

Табела 5.Спецификација завршног рада

 

Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму

Табела 5. 4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Блок табела 5. 1 Студијског програма .са изборним подручјем-модулима:

 

 

Евиденција: Распоред часова-Прилог 5.1,

Физика основне студије (нови студијски програм)

Општа физика (стари студијски програм)

Примењена физика (стари студијски програм)

 

Књига предмета (у документацији и на сајту институције)-Прилог 5.2,

 

Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе-Прилог 5.3