Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

 

Опис

 

Студијски програм основних академских студија Физика траје 3 године, што се вреднује са 180 ЕСПБ бодова. Програм углавном обухвата све класичне курсеве физике, које имају студијски програми и у Европи и у свету, тако да обавезни предмети у потпуности представљају стандард у већини земаља за основне академске студије физике. Изборни предмети су прилагођени наставним програмима физике у основним и средњим школама, као и практичним применама у медицини и индустрији, у различитим савременим техничко-технолошким процесима.

 

 

Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен Прилог 6.1,2,3, Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-Прилог 6.4