Стандард 7: Упис студената

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

 

Опис

 

На прву годину основних академских студија Физика Факултет ће уписивати 45 студената (1 нормативна група за предавања, 2 нормативне групе за вежбе и 3 нормативне групе за друге облике наставе). За све три године студија предвиђенo је укупно 135 студената.

Кандидати за упис студија морају имати завршену средњу школу у трајању од 4 године. Успех кандидата у средњој школи, изражен просечном оценом у све четири године школовања, бодује се највише са 40 поена.   Сваки кандидат је дужан да полаже пријемни испит, на коме можe остварити највише 60 поена. Кандидати за упис студија се даље рангирају према укупном броју остварених поена. Влада Републике Србије прописује минималан број поена за студирање на буџету, и минималан број поена за самофинансирајуће студирање (досадашња пракса: минималан број поена за буџет је 51, минималан број поена за самофинансирање је 31).

Ближи услови за упис регулисани су Правилником о упису студената на студијске програме, датим у прилогу.

 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

 

 

Евиденција: Конкурс за упис студената-Прилог 7.1,

http://www.ni.ac.yu/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=2

 

Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 7.2,

 

 Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)-Прилог 7.3 ( ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)