УВОД

Назив студијског програма

Физика

 

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Природно-математички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Научна, стручна или уметничка област (према листи коју је усвојио Национални Савет)

Физичке науке

 

Врста студија

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

 

Стручни назив, скраћеница

(према листи звања Националног Савета)

физичар, физ.

 

Дужина студија

6 семестара (3 године)

Година у којој је започела реализација студијског програма

школска 2007/2008. год.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

 

Број студената који студира по овом студијском програму 

26

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

45

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

 

Језик на коме се изводи студијски програм (обавезно навести ако се програм изводи  и на другом језику)

српски

Година када је програм акредитован

 

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu