Стандард 1. Структура студијског програма

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе

 

Студијски програм Физика-информатика, дипломске академске студије, траје 2 године (120 ЕСПБ бодова). Сви предмети су једносеместрални. Настава се организује кроз предавања, вежбе и друге облике наставе. Предавања изводе наставници Факултета и ангажовани наставници са других високошколских институција, а вежбе изводе сарадници Факултета и 2 ангажована асистента. Методе извођења наставе јесу: фронтала и интерактивна за предавања, а за часове вежби и друге облике наставе: фронтална, интерактивна, групна и индивидуална.

 

Студијски програм предвиђа 10 обавезних предмета, 9 изборних предмета, студијски истраживачки рад студента, и израду и одбрану дипломског рада (завршни рад). На свакој позицији изборног предмета студент бира један од понуђена два предмета. Од укупних 120 ЕСПБ бодова, 64 ЕСПБ бода (или 53,33 %) студент остварује у оквиру обавезних предмета, а 56 ЕСПБ бодова (46,67 %) остварује полагањем изборних предмета.

 

Студенту се даје могућност да 20 ЕСПБ бодова (у оквиру квоте ЕСПБ бодова намењених изборним предметима) може остварити полагањем предмета са било ког другог студијског програма дипломксих академских  студија које се рализују на Природно-математичком факултету у Нишу. Једино ограничење је да се студенту не дозвољава избор сличних предмета по садржају. Посебна комисија разматра и решава захтеве студената у вези са овим питањем.

 

Студијски истраживачки рад представља индивидуални рад студента, под надзором ментора за израду дипломског рада. Предвиђено је да ментор достави студенту материјал из одређене области физике (поглавља у књигама, научни радови везани за једну тему). Студент је дужан да изучи достављени материјал, и да склопи све достављене садржаје у једну целину.

 

Дипломски рад подразумева систематизацију знања студента у једној од области физике.  Израдом и одбраном дипломског рада студент доказује да је у потпуности усвојио принципе физичког размишљања, и да је у стању да презентује знање из физике другим лицима

 

Дозвољен је прелаз са сродног студијског предмета на дипломске академске студије Физика-информатика.

 

Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1