Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

 

Опис

 

За реализацију студијског програма Физика-информатика, ПМФ у Нишу располаже одговарајућим ресурсима. Настава се изводи у адекватним просторијама: учионицама, лабораторијама и рачунским центрима, чија површина одговара предвиђеном броју студената.

Постојећи техничко-технолошки ресурси такође задовољавају критеријуме опремљености, везане за стандарде квалитетног извођења наставе на овом студијском програму. Студентима је на располагању и богат фонд библиотеке Факултета, примерен карактеру студијског програма, као и фонд Универзитетске библиотеке Никола Тесла (http://www.ubnt.ni.ac.yu).

 

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји

 

Евиденција: Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1,

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.-Прилог-10.2 (ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)