Стандард 11: Контрола квалитета

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис

 

Контрола квалитета студијског програма Физика-информатика спроводи се редовно, у више етапа.

- Формирана је комисија за контролу квалитета

- Врши се анкетирање студената на крају сваког семестра; затим се изврши анализа добијених резултата и о томе се извештава Веће одсека за физику, као и Наставно-научно веће Факултета

- На основу резултата анкете, Комисија предлаже одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и квалитетом излагања и извођења вежби и других облика наставе наставника и сарадника Факутлета

- На основу предложених мера Комисије за контролу квалитета, Веће одсека за физику, као и Наставно-научно веће Факултета доноси одговарајуће одлуке о побољшању квалитета студијског програма

 

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета .

 

Евиденција: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма Прилог 11.1,

Јавно публикован документ Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2,

Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет Прилог 11.4 (ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)