Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

 

Опис

 

Циљ студијског програма Физикa-информатикa  је стицање општих академских знања и вештина за рад у развојним и научним институтима  и лабораторијама, основним и средњим школама. 

   Циљеви којима тежи овај студијски програм су:

      

-          усклађеност са поставкама болоњског процеса

-          довољан степен друштвене важности и ангажованости

-          подстицање образовне мобилности студента

-          широк програмски садржај (велики број изборних предмета)

-          практична- лабораторијска обука са свим елементима креативног рада студента, која даје шире могућности запошљавања у складу са потребама савремене привреде 

-          оспособљавање физичара да већ на овом нивоу образовања овладају основама модерних информатичких технологија, вештина и њиховим базичним применама

 

 

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1