Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

 

Студијским програмом Физика-информатика студент стиче општа теоријска знања из физике, практична стручна знања из области рачунарства и информатике, и вештине за њихову синтетичку примену у решавању проблема, али и за примену у настави. Димпломирани студент-мастер ће наведена знања и вештине моћи да користи у захтевима које пред њега стављају савремене потребе рада у развојним научним институтима, лабораторијама, финансијско-статистичком сектору, као и при реализацији наставног процеса у основним и средњим школама.

 

Исход учења и образовања:

 

-          оспособљеност за решавање основних физичких проблема аналитичким и нумеричким методама

-          оспособљеност за руковање једноставнијом лабораторијском опремом, наставним средствима и њиховим повезивањем са појединачним рачунарима и рачунарским мрежама

-          студент је способан да после завршног испита разуме проблеме образовања

-          студент је способан за примену нових европских стандарда у области образовања

-          студент је способан да повезује и примењује стечена знања

-          оспособљеност за самостално учење у области физике и информатике даљим стручним усавршавањем

-          оспособљеност за коришћење стручне литературе достигнућа информатичке револуције и применом ових достигнућа и теоријског знања у истраживању, моделирању, програмирању и непосредној настави.

 

 

 

Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1.