Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

 

Опис

 

Студијски програм дипломских академских студија Физика-информатика траје 2 године, и вреднује се са 180 ЕСПБ бодова. Тиме је дужина трајања студија усаглашена са већином земаља Европске уније. Већина обавезних предмета представља стандард за дипломске академске студије из области овог програма. Изборни предмети су одраз потреба савременог васпитно-образовног процеса из области природних наука и информатике у основним и средњим школама, као и потреба примене физике и информатике у техничко-технолошком развоју.

Тај део студијског програма је такође компатибилан са многим иностраним програмима.

 

 

Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен Прилог 6.1,2,3,

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-Прилог 6.4