Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.

 

Опис

 

Факултет је формирао Комисију за контролу квалитета студијског програма Физика-информатика. Ова Комисија има надлежности да прати напредовање и оцењивање студената. Комисија прегледа статистичке извештаје о пролазности студената на сваком предмету појединачно. Комисија прегледа извештаје о остварености предиспитних обавеза на сваком предмету, уз сарадњу сваког наставника. На основу прикупљених података, комисија прави извештај који садржи: проценат остварености предиспитних обавеза за сваки предмет појединачно, пролазност студената на сваком предмету појединачно, као и просечну оцену студената остварену на сваком предмету појединачно. Овај извештај саопштава се Већу Одсека за физику, као и Наставно-научном већу Факултета. Веће Одсека за физику  предлаже, а Наставно-научно веће доноси мере за побољшање резултата по свакој ставки појединачно.

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

 

 

Евиденција: Књига предмета, - документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2,