Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама.

 

Опис

 

Табела 9. 0 Укупни подаци о наставном особљу у установи

( листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже)

 

У реализацији наставног процеса дипломских академских студија Физика-информатика учествује наставно особље са одговарајућим научним и стручним квалификацијама. Предавања изводи 21 наставник, и то: 7 редовних професора, 8 ванредних професора и 6 доцената. Часове вежби и других облика наставе изводи 15 сарадника: 12 асистената, 1 асистент приправник и 2 истраживача приправника.

Избор наставника и сарадника врши се према следећим документима:

  1. Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу, бр. 2/08)
  2. Ближи критеријуми за избор у звања наставника (Гласник Универзитета у Нишу, бр. 2/08)

 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4. Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма

Извештај 3. Број сарaдника према потребама студијског програма

Извештај 4. О параметрима студијског програма

 

Извештај о структури студијског програма (Биће формиран након уноса и обрачуна свих података у електронски формулар.

 

Евиденција: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму-Прилог 9.1

Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму Прилог 9.2

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи Прилог 9.4 , (Сви ови подаци се дају уз акредитацију установе, а уз студијски програм се могу дати у електронској верзији)

Књига наставника ангажованих на студијском програму-Прилог 9.5 ,

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)-Прилог 9.6.