Назив студијског програма

Физика-информатика

 

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Природно-математички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Научна, стручна или уметничка област (према листи коју је усвојио Национални Савет)

Физичке науке

 

Врста студија

Дипломске академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

120

 

Стручни назив, скраћеница

(према листи звања Националног Савета)

Дипломирани физичар мастер за физику-информатику, дипл. физ.

 

Дужина студија

4 семестра (2 године)

 

Година у којој је започела реализација студијског програма

 

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

школска 2010/2011. год.

Број студената који студира по овом студијском програму

 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

12

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

31. 10. 2008. год.

Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм (обавезно навести ако се програм изводи и на другом језику)

српски

Година када је програм акредитован

 

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu