Стандард 1. Структура студијског програма

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

 

 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе

 

Студијски програм основних академских студија географије осмишљен је тако да траје три године, шест семестара, у оквиру којих студенти остварују укупно 180 ESPB бодова, по 30 у сваком семестру. То су студије првог степена а могу их уписати лица која су завршила средњу школу у трајању од четири године и положила пријемни испит. Након ове три године основних студија, студенти стичу академски назив ГЕОГРАФ.

 

На основним академским студијама је укупно 33 предмета а сваком предмету припада одређени број ESPB бодова. Предмети су једносеместрални и подељени су на обавезне (21) и изборне (12). Студенти су обавезни да се на почетку сваког семестра определе за по један изборни предмет, тако да по завршетку ових студија имају 27 положених предмета што је укупно 180 ESPB бодова. За ове предмете предвиђено је између 20 и 25 часова недељно, подељено на часове предавања и часове вежби.

 

На крају сваке године студија, под руководством наставника и сарадника факултета, у току маја месеца, предвиђена је теренска настава са практичним радом студената.

 

 

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) www.pmf.ni.ac.yu

 

Правилник о ближим условима остваривања студија на основним и дипломским академским студијама Природно-математичког факултета и о преласку студената са старог на нови студијски програм за упис прве године у школској 2007/2008. години

 

Статут Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.