Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

 

 

За извођење студијског програма основних академских студија географије на располагању је укупно 1302 м2 простора. Од тога 471 м2 чини учионички простор, 114 м2 чине компјутерске лабораторије, а 94 м2 су лабораторије. За извођење наставе постоји одговарајућа техника: видео бимови и лаптоп рачунари, што омогућава најсавременије видове извођења наставе. За извођење лабораторијских вежби и практичне наставе студентима су на располагању одговарајући апарати и инструменти. Студентима основних академских студија је на располагању велики број PC рачунара који су у академској мрежи, што им је омогућава претраживање база података на интернету.

 

За све предмете које обухвата студијски програм постоји литература: одговарајући уџбеници, збирке задатака, практикуми за вежбе , као и шира литература са великим бројем библиотечких јединица релевантних за извођење наставе на студијском програму.

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји

 

Евиденција:

-- Извод из Књиге инвентара - Прилог 10.1

-- Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. Прилог 10.2