Стандард 11: Контрола квалитета

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. Факултет има усвојену политику у обезбеђењу квалитета и Правилник који дефинише улогу свих чинилаца у овом процесу. Правилник обухвата контролу квалитета студијских програма, квалитет извођења наставе, квалитет обављања испита, пролазност студената на испитима, квалитет уџбеника и услова рада. Контрола квалитета подразумева и предузимање мера за отклањања уочених недостатака. Факултет има Правилник о уџбеницима. Самовредновање спроводи Комисија за самовредновање на начин и по поступку прописаним Правилником о самовредновању Факултета и Универзитета, у чему студенти активно учествују.

 

Табела 11. 1 Листа чланова комисије за контролу квалитета .

 

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма Прилог 11.1,

Политика обезбеђења квалитета - Прилог 11.2

Правилник о уџбеницима - Прилог 11.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет Прилог 11.4