Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

 

 

Студијски програм је тако осмишљен да свршене студенте квалификује да се брзо и лако интегришу у друштво као и да ефикасно примене стечена знања и разумевања у професији.

 

            Основне академске студије, такође, квалификују свршене студенте да правилно користе и употребе стручну литературу, примене своја знања у професионалном послу, прикупљају, адекватно примене и тумаче потребне податке и да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност.

 

Евиденција :

Прилог 4.1 - Додатак дипломе