Стандард 5: Курикулум

 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

 

 

 Предмети студијског програма основних студија распоређени су по семестрима и годинама студија, што је приказано у табели 5.1.  Сваки од предмета носи одређени број ЕСПБ бодова, датих у Књизи предмета.  формираној од Табела  5.2  за сваки предмет. Предмети су класификовани по категоријама. Настава из свих предмета одвија се кроз часове предавања и часове вежби, што се дефинише у детаљнијим описима предмета.

 

            Предмети су квалификовани по категоријама. Студијски програм садржи академско-опште образовне (15%), теоријско методолошке (20%), научно-стручне (35.6%) и стручно-апликативне (29.4) предмете. Кроз академско-опште образовне и теоријско методолошке предмете, студенти стичу основна знања неопходна за праћење научно-стручних и теоријско методолошких предмета. Главни садржај студијског програма географије чине научно-стручни и стручно-апликативни предмети који одговарају њеним основним дисциплинама. Изборни предмети садржајима допуњавају обавезне предмете. Осим тога, листа од 12 изборних предмета даје довољно могућности студентима да креирају студије у складу са својим могућностима и афинитетима. Кроз изборну наставу, студенти стичу 21,1 % од укупног броја ESPB бодова, што је у складу са задатим стандардима.

 

Табела 5.1 Распорeд предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа студија

Табела 5.2. Спецификација  предмета

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму

Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

 

 

 

Извештај 1.

- Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

- Извештај о параметрима студијског прогрaма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

 

Евиденција:

-- Распоред часова - Прилог 5.1,

-- Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) - Прилог 5.2,

-- Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе - Прилог 5.3