Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

 

 

              За реализацију студијског програма Основних студија географије, Природно-математички факултет је обезбедио наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Укупан број наставника је 21, од којих је 8 наставника географије са Одсека за географију у Нишу, 6 наставника математике, физике, информатике, енглеског језика са ПМФ-а у Нишу, а 7 наставника је ангажовано са других факултета. Овај број наставника довољан је да покрије укупан број од 1920 часова активне наставе на студијском програму.

 

               Научне и стручне квалификације наставника одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Наставници имају најмање 5 референци из уже научне области из које изводе наставу на студијском програму (радови категорије Р51, Р52, Р54, Р61, Р62, Р13 према критеријумима Министарства за науку). Наставници су бирани у одговарајућа звања према правилнику Природно-математичког факултета. Ангажовани наставници задовољавају услове за избор који су препоручени од стране националног савета за високо образовање за поље природно-математичких наука и Сената Универзитета у Нишу.

 

               За извођење вежби на студијском програму, факултет је обезбедио 13 сарадника на ПМФ-у. За сараднике су бирани студенти који су завршили студије са просечном оценом већом од осам. Сви сарадници су запослени на факултету са пуним радним временом.

 

Табела 9.1  Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3   Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4   Листа сарадника ангажованих на студијском програму

 

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма

Извештај 3. Број сарaдника према потребама студијског програма

 

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Копије радних књижица наставног особља - Прилог 9.1,

Правилник о избору наставника - Прилог 9.2

Правилник о избору наставника, ближи критеријуми - Прилог 9.2б

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом - Прилог 9.3,

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи - Прилог 9.4,

Књига наставника ангажованих на студијском програму - Прилог 9.5 ,

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције) - Прилог 9.6.