УВОД

 

Назив  установе: Природно-математички факултет, Ниш

 

 

Адреса: Вишеградска 33, 18000 Ниш, Србија

Web адреса: www.pmf.ni.ac.yu

 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке √

Друштвено-хуманистичке науке

Медицинске науке

Техничко-технолошке науке

Уметност

 

 

Број студената

 

Основне академске студије  

45

Дипломске академске студије

40

Специјалистичке академске студије

 

Докторске студије

15

Укупан број студената

100

 

 

Наставно особље у наставничким звањима

Доценти

 

Ванредни професори

Редовни професори

У радном односу  са пуним радним временом

4

4

12

У  радном односу са непуним радним временом

0

1

2

Укупан број

4

5

14

Наставно особље у истраживачким звањима

Начуни сарадници

Виши научни сарадници

Саветници

У радном односу  са пуним радним временом

 

 

 

У  радном односу са непуним радним временом

 

 

 

Укупан број

 

 

 

Укупан број наставника

4

5

14

 

 

Простор, Библиотека

 

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

442 м2

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес на докторским студијама

685

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

20

 

 

Назив студијског програма

Хемија

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

 

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Природно-математички факултет, Ниш

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Научна или уметничка област

Хемија

 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

 

Назив дипломе

Доктор наука-хемијске науке

 

Дужина студија

6 семестара

 

Година у којој је започела реализација студијског програма

2007.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

 

Број студената који студира по овом студијском програму 

31

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

15

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

20.05.2008., Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

српски

Година када је програм акредитован

 

 

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu