Стандард 1. Структура студијског програма

 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Опис (највише 300 речи)

 

Студијски програм Докторске студије траје шест семестара и вреднује се са 180 ЕСПБ бодова. На овај студијски програм студент се уписује ако је претходно на основним академским и дипломским академским студијама остварио обим студија од 300 ЕСПБ бодова. После завршеног студијског програма Докторске студије, студент стиче звање доктор наука-хемијске науке.

Активна настава се на овом студијском програму реализује кроз предавања у оквиру осам једносеместралних изборних предмета из четири изборна блока и студијског истраживачког рада, са одређеним недељним фондом часова. Студент бира предмете из изабране области  докторске дисертације, а наставу изводе наставници. За сваки предмет је утврђен начин извођења наставе и начин оцењивања студената. Сваки облик активне наставе исказан је ЕСПБ бодовима. Студијски програм Докторске студије студент завршава израдом и одбраном докторске дисертације којом је руководио ментор из реда наставника на овом студијском програму .

Евиденција: Публикација установе-Прилог 1.1