Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског програма и броју студената који се уписује.

 

 

Опис (не више од 300 речи)

 

За извођење студијског програма докторских студија хемије на располагању је укупно 442 м2 простора. Од тога 54 м2 чини учионички простор, 114 м2 чине рачунарске учионице, а 274 м2 су лабораторије. За извођење наставе постоји одговарајућа техника: видео бимови и лаптоп рачунари, што омогућава најсавременије видове извођења наставе. Што се тиче извођења експерименталног дела научноистраживачког рада, студентима је на располагању велики број савремених инструмената и апарата, на Природно-математичком факултету и другим факултетима у земљи и иностранству са којима је Факултет у сарадњи.

Уз помоћ ове опреме студенти могу да обаве сва потребна испитивања и анализе предвиђене практичним делом студијског програма, као и захтевима израде докторских теза. Студентима докторских студија је на располагању велики број PC рачунара који су у акадмеској мрежи. На овај начин им је омогућено претраживање база података на Интернету, сређивање и обрада података и експерименталних резултата, писање семинарских и научних радова и задовољавање других потреба. За све предмете које обухвата студијски програм постоји литература у виду уџбеника, као и шира литература у библиотеци са великим бројем библиотечких јединица релевантних за нормално извођење студијског програма.

 

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

 

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

 

 

Евиденција: План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада-Прилог 10.1

Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама- Прилог 10.2 , Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима-Прилог 10.3