Стандард 11: Контрола квалитета

 

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Опис (највише 100 речи)

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. Факултет има усвојену политику у обезбеђењу квалитета и Правилник који дефинише улогу свих чинилаца у овом процесу. Правилник обухвата контролу квалитета студијских програма, квалитет извођења наставе, квалитет обављања испита, пролазност студената на испитима, квалитет уџбеника и услова рада. Контрола квалитета подразумева и предузимање мера за отклањања уочених недостатака. Факултет има Правилник о уџбеницима. Самовредновање спроводи Комисија за самовредновање на начин и по поступку прописаним Правилником о самовредновању Факултета и Универзитета, у чему студенти активно учествују.

 

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму:

 

Програм Докторских студија се реализује од 2007. године. Комисија прати реализацију, региструје проблеме и у следећој фази када дође време за реакредитацију предложиће одређене корекције. Комисија је мишљења да би у следећој фази требало:

        евентуално повећети обим студија, односно број ЕСПБ бодова,

        кориговати и усагласити програме сличних предмета,

        дефинисати усмерења у оквиру заступљених научних области хемије у програму Докторских студија.

Евиденција: Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1