Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

 

Опис (највише 300 речи)

 

У процесу реализације студијског програма, студенти продубљују постојећа и стичу нова знања и вештине. Од њих се захтева да, у складу са сличним студијским програмима у свету, прате најновије трендове у области за коју су се определили, и то како у учењу, тако и у практичном раду. Критичко размишљање, активно учешће и иницијатива у планирању и реализацији експеримената су особине које се код студената подстичу и развијају у наставном процесу. Кроз континуално праћење и вредновање њиховог рада од стране наставника и ментора, студенти се образују да критички процењују не само свој, већ и научни рад и идеје других.

Студенти докторских студија се такође могу укључивати и у процес извођења наставе на основним и дипломским студијама, где стичу вештине и искуства у настави, планирању, организовању и реализацији научних експеримената. Са друге стране кроз рад на докторској дисертацији они се оспособљавају за успешно извршавање пројектних задатака и бављење научним радом.

Могућност избора предмета из других области хемије, или других студијских програма, омогућава студентима да задовоље своје потребе за сложенијим научним проблемима који захтевају интердисциплинарни приступ. То им омогућава и примену знања из хемије у другим наукама или у привреди.

Кроз образовање високостручних кадрова, оспособљених за самостални научни рад, планирање и спровођење експеримената, руковођење и извршавање пројектних задатака, примену стечених знања из хемије у другим наукама и привреди, студијски програм остварује своју сврху, која се огледа у доприносу развоја науке и општем развоју друштва.