Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Основни циљеви овог студијског програма су стицање теоријских знања и вештина, које ће им омогућити њихову примену у различитим областима хемије у привредним и развојним институцијама и да их припреме за наставни  и научноистраживачки рад.

 

Циљеви студијског програма могу се формулисати у следећем:

-          продубљивање постојећих и стицање нових знања и вештина;

-          праћење савремених трендова у светској науци користећи електронски приступ литератури и базама података;

-          активно учешће и иницијатива у планирању и реализацији експеримената;

-          да критички размишљају, анализирају чињенице и усвоје етичке принципе у науци

-          оспособљавање за руковођење научним тимовима и успешно извршавање пројектних задатака;

-          оспособљавање за извођење наставе на високошколским установама из предмета у оквиру своје уже научне области,

-          развијање способности за иновације у изабраној области хемије која је дефинисана темом докторске дисертације,

-          примена знања из хемије у другим наукама или у привреди.