Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем  студијског програма  докторских студија студент  стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Студенти који заврше докторске студије из хемије стичу опште и специфичне способности са којима ће квалитетно обављати одређене послове у оквиру стручне и научне делатности.

Савладавањем студијских програма, студенти стичу знања, вештине и имају развијене способности и компетенције да могу самостално да решавају теоријске и практичне проблеме у одговарајућој области хемије у којој су докторирали и организују развојна и научна истраживања, пишу предлоге пројеката и могу да се укључе у реализацију међународних научних пројеката. Такође могу да учествују у реализацији развоја нових технологија и поступака у оквиру струке (у области водопривреде и водоснабдевања, производњи хране, припреми и обради сировина, контроли квалитета итд.).

Такође су оспособљени и за обраду резултата мерења и статистичку обраду експерименталних резултата. Савладавањем студијског програма докторских студија, студенти су оспособљени за праћење научне и стручне литературе и обраду литературних података везаних за решавање конкретних захтева и проблема као и за писање извештаја о реализованим пословима и пројектима у делатностима повезаним са научном облашћу у којој су докторске студије али и у сродним, затим имају развијене способности да критички мисле, делују креативно, поштују принципе етичког кодекса и тимски раде.

Такође су оспособљени за рад на инструментима који се непосредно користе током студија и тумачење резултата мерења, коришћење истих и тимски рад. Оспособљени су и за самостално писање научних и стручних радова из одређене научне области који се публикују у релевантним научним часописима и саопштавају на научним конференцијама, за употребу комуникационо информационих технологија и овладавању знањима у одговарајућим областима хемије и примењене хемије.

Квалификовани су и за извођење наставе на високошколским установама из научне области докторских студија.