Стандард 5: Курикулум

 

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Курикулум докторских студија хемије је конципиран тако да даје могућност студентима да избором појединих дисциплина и предмета стекну знања, вештине и способности из различитих области хемије усаглашених са савременим трендовима развоја хемије у свету. Могућност креирања програма према интересу, афинитетима и склоностима дата је комплетном изборношћу предмета (52.22% од укупног броја бодова одговара изборним предметима из четири блока). Курикулумом су дефинисани сви предмети по обиму, садржају и начину реализације. Опис сваког предмета садржи назив, тип предмета, име професора, циљ предмета са очекиваним исходима, препоручену литературу и остале, за студенте релевантне податке.

Студијски програм је конципиран тако да сви студенти у прва четири семестра бирају по два изборна предмета из одговарајућег блока, из области неорганске (8), физичке (4), аналитичке (8), органске хемије са биохемијом (14) или индустријске хемије са хемијом животне средине (11). Сваки од предмета изводи један или више квалификованих наставника.

Студент бира у договору са ментором 4 предмета, од 23 предмета, по два из блокова 1 и 2 из различитих области хемије према предходном опредељењу. У првом семестру студент започиње студијски истраживачки у договору са ментором који се даље наставља током 2., 3., 4., 5. и 6. семестра. На другој години студија (3. и 4. семестар) студент бира у договору са ментором још 4 предмета, од 22 предмета, по два из блокова 3. и 4., из различитих области хемије према предходном опредељењу. Сваки од положених предмета вреди 8 ЕСПБ (53.3% на години) и све предмете изводе квалификовани наставници ПМФ-а и два наставника са другог факултета, Универзитета у Нишу. Активна настава је интерактивна, поред предавања обухвата консултације, решавање проблема, израду семинарског рада. Завршни испити на предметима изводе се у складу са Правилником о ближим условима остваривања права на докторским и специјалистичким студијама.

Током трајања докторских студија, докторант је укључен у научно-истраживачки тим који реализује научно-истраживачке пројекте и тако реализује део свог студијског истраживачког рада који укупно вреди 86 ЕСПБ (47%).

Програм предвиђа да студијски-истраживачки рад, припрема и одбрана докторске дисертације носи 116 ЕСПБ (64%). Докторска дисертација је самосталан научни рад студента докторских студија. У дисертацији кандидат треба да покаже да је дошао до оригиналних резултата од значаја за хемију; даје преглед литературе из области теме дисертације, излаже резултате до којих је дошао, дискутује их и изводи одговарајуће закључке.

Студент може остварити до 30 ЕСПБ бодова у оквиру других студијских програма докторских студија.

 

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

Блок табела 5.

 

Евиденција: Статут Прилог 5.1(прилог је исти као у документацији за установу),

Књига предмета (у документацији и на сајту институције)-Прилог 5.2