Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Програм докторских студија хемије, кроз савремено осмишљене предмете, нуди студентима најновија научна сазнања из области хемије. Велики број изборних предмета на докторским студијама омогућава студентима упознавање са ужом научном облашћу у оквиру које се опредељују да раде докторску дисертацију. Флексибилна концепција програмских садржаја предмета омогућава праћење нових остварења и достигнућа у науци. Студијски програм је конципиран као логички наставак и надградња дипломских студија.

Структура програма докторских студија је усаглашена са стандардима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа: лица која су завршила студије другог нивоа, дипломске или специјалистичке студије, из области хемије или сродних научних области. Сви предмети су једносеместрални. Научни рад студената се остварује кроз студијски истраживачки рад током читавог периода трајања студија. Студије трају три године и њиховим завршетком се остварује 180 ЕСПБ бодова. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, посебно имајући у виду услове преласка у наредну годину и услове стицања дипломе.

 

Евиденција: Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) Прилог 6.1, Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима Прилог 6.2.