Стандард 7: Упис студената

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских студија.

 

Опис (највише 300 речи)

 

У складу са друштвеним потребама, потребама развоја хемијских наука, примењене хемије у различитим областима делатности (водоснабдевање, производња хране, контрола квалитета), еколошким захтевима за очување природе и животне средине и решавање конкретних проблема загађења животне средине, расписује се Конкурс за упис на докторске студије из области хемије. Други битан разлог за упис студената је обезбеђивање научног подмлатка у различитим областима хемије и примењене хемије и обезбеђивање наставног кадра за различите уже научне области у оквиру хемијске науке које се изучавају у оквиру студијских програма основних академских и дипломских студија, струковних студија хемије али и фармације, биологије, медицине и других.

Број студената који се уписује на студијски програм, одређн је на основу расположивих просторних, материјалних и кадровских могућности факултета.

У прву годину докторских студија могу се уписати сва лица са завршеним дипломским академским студијама из области хемије односно кандидати који су остварили најмање 300 ЕСПБ бодова, као и лица која су завршила четворогодишње студије из области хемије прeма прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (9.9.2005. године). Под академским студијама из области хемије подразумевају се, осим студија чисте хемије, завршене студије на следећим факултетима: Фармацеутски факултет, студије фармације на Медицинском факултету, Факултет физичке хемије и Технолошки факултет (одређени студијски програми о чему одлучује Одске за хемију).

Ранг листа за упис студената до одобреног броја прави се на основу укупне остварене просечне оцене студента на основним и дипломским академским студијама.

Студенти са завршеним магистарским студијама из хемије могу уписати трећу годину докторских студија, при чему се њима признаје 120 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама.

Студенти који су уписали магистарске студије могу уписати докторске студије при чему им се признаје остварени број бодова. За упис на докторске студије потребно је познавање бар једног страног језика.

 

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм

 

 

Евиденција: Конкурс за упис на докторске студије (ако започела њихова реализација)-Прилог 7.1