Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.

 

 

Опис (највише 300 речи)

Оцењивање и напредовање студената на докторским студијама врши се континуалним праћењем њиховог рада током читавог периода извођења активне наставе. Мерило успеха студената у савлађивању програма одређеног предмета или истраживачког студијског рада су поени који се стичу извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Студент може на предмету да оствари максимално 100 поена. Предиспитне обавезе подразумевају: предавања, семинаре и друге видове ангажовања. Испуњавањем предиспитних обавеза током наставе студент може да стекне минималано 30, а максимално 70 поена. У спецификацији сваког предмета из студијског програма дат је јасан начин стицања поена, тако да студенти могу на време да предвиде своје обавезе. Критеријуми и правила оцењивања су усклађени према природи предмета: циљ, садржај и обим предмета, а посебан значај има усклађеност удела оцене рада студента током наставе и на завршном испиту, у укупној оцени. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Савлађивањем студијског програма предмета студенти стичу одговарајући број ЕСПБ бодова, према радном оптерећењу студента. Студијски истраживачки рад, као вид активне наставе, омогућава студенту упознавање са методологијом истраживања, са коришћењем литературе, обучавање за рад на различитим апаратима и увођење у специфичности лабораторијског рада, коришћење различитих метода за обраду и тумачење резултата. Студијски истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао/није савладао. Савлађивањем програма студијског истраживачког рада студенти стичу одговарајући број ЕСПБ бодова.

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија и оцењује се на основу показатеља њеног научног доприноса. Дисертација представља самостални научноистраживачки рад. Остварени научни допринос се оцењује према научним публикацијама, патентима или техничким унапређењима. Да би се приступило одбрани докторске дисертације, студент докторских студија је у обавези да објави један или више научних радова у часописима катеогрије Р51 или Р52, остварујући при томе индекс научне компетентности најмање 5 бодова према критеријумима МН.

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у предходне три  школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

 

Евиденција: Статут (део који се односи на докторске студије)-Прилог 8.1, Правилник институције о оцени докторске дисертације-Прилог 8.2