Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које има потребну научну способност.

 

 

Опис (највише 300 речи)

Природно-математички факултет има јасно дефинисане критеријуме за избор наставника који раде са пуним радним временом, а који су усклађени са критеријумима научно-стручног већа за природно-математичке науке Универзитета у Нишу и у складу са Законом о високом образовању. У настави на докторским стидијама тренутно учествује 23 наставника, од којих су 21 у сталном радном односу на ПМФ-у, а 2 наставника је ангажовано са других факултета Универзитета у Нишу. Сви наставници су компететни за извођење наставе на докторским стидијама и имају већи број радова (са СЦИ листе) него што стандарди захтевају, тако да су компететни да руководе израдом докторске дисертације (по стандарду који важи до 01.01.2009. године) односно могу да буду ментори. О квалитету публикованих радова говори цитираност истих (Табела 9.5.). Број наставника, ангажованих на студијском програму је четири пута већи од минималног броја који стандард предвиђа. Из Табеле Ментори (9.5.) може се видети да ниједан наставник не води више од 5 доктораната истовремено.

 

 

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија

Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке пројекате

Табела 9.3. Компетентност наставника

Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5. Ментори

Установа након што је пупунила електронске формуларе за студијске програме :

Све наведене формуларе и добијене податке даје као прилог у документацији за акредитацију установе а уз документацију за акредитацију студијског програма обавезно даје извештај о студијском програму који следи из електронског формулара. (извештај се обавезно хиперлинкује).

 

 

Евиденција: Правилник о избору наставника Прилог 9.1(ако је затражена акредитација само студијског програма)

Одлука надлежног органа о именовању ментора-Прилог 9.2

Књига наставника ангажованих на програму докторских студија- Прилог 9.3

Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори- Прилог 9.4