Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета:  И312 - Машинско учење

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Тодоровић Т. Бранимир.

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 12

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање теоријског знања из области машинског учења и знања потребног за софтверску имплементацијy (програмирање) алгоритама машинског учења.

Исход предмета

Теоријско знање и способност софтверске имплементације алгоритама машинског учења.

Садржај предмета

Надгледано учење; Градијентни методи, Максимизација веродостојности, Максимизација апостериорне густине, Калманов филтар; Ненадгледано учење; Кластеризација, хијерархијска кластеризација, анализа компоненти, Максимизирање очекивања; Активно учење; Учење на основу сигнала појачања.

Препоручена литература

1.       Ethem Alpaydm, Introduction to Machine Learning, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts,2004

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и колоквијума. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

0

практична настава

 

усмени испт

50

колоквијум-и

30

..........

 

домаћи задаци

20